Tio punkter för ett framgångsrikt supervalår 2014

acta_small

(Grundplan för valrörelserna 2014. Antagen av höstmötet 2013)

Supervalåret 2014 är ett ödesår för partiet. Det är synnerligen viktigt att vi försvarar vår representation i EU-parlamentet, både eftersom EU-parlamentet kommer att hantera en rad viktiga frågor under kommande mandatperiod och för den moraliska effekt det kommer att få att piratrörelsen inte bara kan vinna utan också försvara en parlamentsrepresentation. Supervalåret ger oss därtill en unik chans att på allvar slå oss in på den nationella politiska arenan.

1. Supervalåret 2014

Vårt mål inför supervalåret är självklart: Att förvara vår representation i EU-parlamentet, att ta oss i i Sveriges riksdag och att ställa upp och komma in i så många kommuner och regioner/landsting som möjligt.

För oss, som normalt har mycket svårt få uppmärksamhet i nationella valrörelser, innebär upplägget av supervalåret 2014 en fantastisk chans: Eftersom vi redan sitter i EU-parlamentet har vi goda möjligheter att se till att bli inbjudna till de stora debatterna i EU-valrörelsen, vilket ger oss stora chanser att fånga uppmärksamhet och intresse, som kan hålla i sig även under kommande riksdags- och lokalval. Därför är det viktigt att använda den möjlighet EU-valet erbjuder till exponering på ett klokt sätt så att den både maximerar våra chanser i EU-valet och våra möjligheter att etablera oss som ett alternativ att räkna med i den nationella och lokala politiken.

Lyckas vi etablera oss som den huvudsakliga utmanaren och få hyfsade opinionssiffror inför riksdagsvalet 2014 kommer vi att behöva en kader av valarbetare som klarar av att intervjuas av garvade journalister, uppträda i TV och ta debatter i radio. Därför ska partiet under hösten 2013 fortsätta rekrytera sakpolitiska talespersoner, systematisk mediaträna dessa och andra drivande aktivister, och aktivt rekrytera tänkbara kandidater till valen.

Supervalåret kommer att kräva en ekonomisk insats av en helt annan skala än under mellanvalsår. För att stimulera extra donationer upprättas en speciell valbudget, där bidragsgivare kan se vad deras donation går till och ges möjlighet att specialrikta en donation till en viss insats.

2. Programarbete

Partiet har sedan våren 2012 ett nytt Principprogram, som antogs i bred enighet.

Genom beslut på de senaste tre medlemsmötena har vi mejslat ut en omfattande sakpolitik. Från de ställningstagandena har styrelsen arbetat fram sakpolitiska program i flertalet väsentliga politikområden.

Eventuella korrigeringar och kompletteringar av ställningstaganden på höstmötet 2013 kan sedan föras in i de sakpolitiska programmen under hösten, varefter programmen sätts ihop med principprogrammet till ett partiprogram, trycks och kan spridas i partiet i höjd med årsskiftet, dvs i god tid inför valrörelserna.

3. Målgrupp och budskap

Det är viktigt att vi i valrörelsen når utanför partiets traditionella kärntrupper. Partiet måste därför formulera sitt politiska budskap på ett sådant sätt att det blir begripligt och attraktivt för breda grupper.
Vilka frågor som kommer att drivas i valrörelserna beror naturligtvis i hög utsträckning på hur debatten utvecklas och vad för yttre händelser som dyker upp och påverkar dagordningen. Vi bör dock sträva efter att själva sätta dagordningen för en stor del av vår valrörelse.

EU-valet:
I valrörelsen till EU-parlamentet ska vi fokusera på:

 • Vad vi uppnått i Bryssel i våra profilfrågor. Vi levererar resultat.
 • Hur vi vill använda Bryssel för att fortsätta kämpa för våra fokusfrågor.
 • Att EU har besvärliga brister i sin demokrati, varför EU måste demokratiseras i grunden.

Riksdagsvalet

Då vi kommer närmare riksdagsvalet väljs frågor ut att driva, som samtidigt

 • visar att vi har breddat oss,
 • är tillräckligt konkreta och påtagliga för att kunna beröra folk,
 • är väl förankrade i vår grundideologi, och
 • har tydliga beröringspunkter med våra kärnfrågor (bör gälla flertalet av de frågor som väljs ut men inte nödvändigtvis alla.)

Landstings/region- och kommunval

Frågor att driva i lokala val fastställs av de lokala föreningarna.

Enhetlighet

Det är viktigt för en valframgång att partiet driver en enhetlig valkampanj, där varken budskap eller utseende spretar för mycket mellan kampanjens olika delar. All valrörelse, både inför det nationella valet, EU-valet och de lokala valen måste upplevas ha en gemensam avsändare: Piratpartiet. Inom ramen för detta är det både lämpligt och önskvärt att olika kandidater utnyttjar sina olika personligheter, intresseområden och de ”bilder” de byggt upp av sig själva till att visa att Piratpartiet är ett brett parti som attraherar människor i olika åldrar, av olika kön, och med olika intressen och inriktningar av sina liv.

Valmanifest
För att ge en fingervisning till ledning och kandidater om vilka frågor som ska drivas i kampanjen antar styrelsen ett valmanifest inför EU-valet (i januari) och ett inför riksdagsvalet (i april/maj/juni).
Inför EU-valet medverkar dessutom partiet i framtagande av ett gemensamt europeiskt pirat-valmanifest.

4. Bakgrundsmaterial

Under valrörelsen kommer vi att utsättas för kritisk granskning av både media och politiska motståndare. Ju bättre det ser ut att gå för oss, desto mer energi kommer media och andra partier att ägna åt att nagelfara allt vi säger, och ta reda på om vi har belägg för det. Särskilt gäller detta EU-politiken, där vi inte är utmanare utan titelförsvarare. Kring EU-politiken måste våra valarbetare dessutom kunna redovisa vad vi gjort, och svara på varför vi röstat på det ena eller andra sättet i olika sammanhang.

Vi behöver därför under hösten samla, systematisera och bearbeta en faktabank kring våra centrala politiska frågor på riksnivå, så att vi kan ge korrekta beskrivningar, ange källor och ha en bank av undersökningar och utredningar att hänvisa till, som har en ”framsida” där den nye intresserade aktivisten snabbt kan hitta fram till svaret på just den besvärliga fråga hen mött.

Vidare behövs en enhetlig, pedagogisk, lättfattlig och samtidigt väldokumenterad genomgång av vad PP uträttat i EU-parlamentet (i första hand där det gett resultat men även viktiga strider vi förlorat) och av de frågor som står på dagordningen för nästa mandatperiod. Denna ska kunna ges till journalister som vill utvärdera vad olika EU-parlamentsdelegationer uträttat, ligga till grund för och hänvisas till i den valcirkel som ska tas fram, finnas som faktaunderlag för materialproduktion och kunna användas av ambitiösa valarbetare. Genomgången måste finnas färdig till månadsskiftet jan/feb 2014.

5. Information och utbildning för medlemmar, valarbetare och kandidater

Avgörande för en framgångsrik valrörelse är att medlemmar, valarbetare och kandidater utbildas och har tillgång till kontinuerlig information om våra frågor, på den nivå som är relevant för just dem. Därför är det viktigt att informationen skiktas, så att ett fylligt material förses med sammanfattningar, och kortare sammanfattningar länkar vidare till utförligare sammanställningar och källor.

Studiecirklar:

Under hösten kan lokala föreningar och kluster av aktiva afk eller via nätet köra två studiecirklar, där Vuxenskolan kan hjälpa med lokaler och annat praktiskt: en grundläggande Piratpartiskola och en utåtriktad kurs. Bägge dessa kan lägga en bra grund för gruppen inför valåret.

I december bör första versionen av en valcirkel vara färdig, som presenterar argument kring våra viktigaste valfrågor inför EU-valet, och hänvisar den intresserade vidare till djupare material om dem. Cirkeln ska dela uppmärksamheten mellan (a) ”Kampanjkunskap” (hur man planerar och driver valkampanj) (b) Partiets grundvärderingar och kärnfrågor och (c) hur vi arbetat och kommer att arbeta för dem i EU-parlamentet. Den ska omfatta i storleksordningen sex till åtta träffar. Har man träff var annan vecka ska man därför ha hunnit köra cirkeln innan själva valkampanjen kommer igång.

Till början av sommaren bör sedan en motsvarande cirkel vara färdig inför riksdagsvalet, där aktiva som redan gått den första valcirkeln kan hoppa över de första delarna, men de aktivister som kommit nya får lära sig valrörelse från början.

Hemsidan

Hemsidans Frågor och svar ska kontinuerligt uppdateras. Ett avsnitt ska föras in med ”talking points” kring hur man kan kommunicera aktuella teman i partiets kampanjande.

Forum
I god tid innan valrörelsen ska ett Forum vara igång för diskussion utan tvingad anslutning till specifika sociala media.

Kurser

På central nivå har en mediaträning hållits. Ytterligare sådana ska hållas under hösten och vintern så att så många som möjligt av partiets ledande kandidater och sakpolitiska talesmän ska ha fått kvalificerad träning i att möta media, få mediatäckning och nå ut med debattartiklar. Video förutses få stor betydelse för valrörelsen, och en videoworkshop ska därför hållas under hösten för att lära ut hur man billigt och med en rimlig arbetsinsats kan skapa video av hyfsad teknisk kvalitet och med en retoriskt fungerande uppbyggnad. För att utbilda en kader av vassa skribenter kan under hösten en kombinerad helg- och distanskurs i skrivandets retorik genomföras, som ska resultera i en bank av talking points och underlag till debattartiklar i de ämnen vi vill lyfta under valkampanjen.

6. Kampanjmaterial

Kampanjmaterial kommer att tas fram av partiledningen och antagligen även aktivister och lokala föreningar. Alla som tar fram material ska lätt kunna följa en gemensam grafisk profil, och uppmuntras till detta. Partiet centralt ska därför ta fram en officiell grafisk profil baserad på den praxis partiet använt. För att underlätta enhetlighet ska partiet centralt tillhandahålla blanks och mallar så att lokala föreningar kan göra lokalt kampanjmaterial med samma utseende som det centrala materialet.

Grundmaterial
Ledningen har till sommaren 2013 tagit fram åtta affischer + flyers, (2 allmänna, 2 om våra profilfrågor, 2 om breddning och 2 om EU-politik). Kompletterande material kan komma att produceras löpande under hösten, liksom en allmän folder om partiet där såväl EU, profilfrågor som breddning ges ordentlig plats. Under vintern kommer vårt partiprogram att redigeras och tryckas.

EU-valkampanjmaterial
Till början/mitten av våren kommer en speciell uppsättning affischer, flyers och foldrar inför EU-valet att tas fram. Allmän inriktning på denna kampanj diskuteras i styrelsen i januari (samtidigt med antagande av EU-valmanifest) och det färdiga materialet underställs styrelsens veto innan det skickas till tryck.

Riksdagsvals-kampanjmaterial
Till sommaren 2014 ska en speciell uppsättning affischer, flyers och foldrar inför riksdagsvalet tas fram. Allmän inriktning på denna diskuteras i styrelsen i april/maj/juni (samtidigt med antagande av riksdagsvalmanifest) och det färdiga materialet underställs styrelsens veto innan det skickas till tryck.

Lokalt valmaterial
Partiet centralt kommer att ta fram mallar och blanks, som lokala föreningar kan använda för att formge sina lokala politiska program, och för att skapa flyers, foldrar och affischer.

Tidning
Det skulle vara bra att ta fram en tidning att dela ut, som inte innehåller direkt agitation ”rösta på Piratpartiet” utan skildrar den verklighet vi bygger våra ställningstaganden på och det arbete vi gör, inte minst i EU-parlamentet, liksom det som görs i närstående rörelser (som open sourse, wiki, cc etc). Allmän inriktning och konkreta förslag diskuteras på styrelsemöte före jul.

Profilmaterial
Därtill ska naturligtvis olika slags profilmaterial, klistermärken etc tas fram och spridas.

7. Debatter, utfrågningar och andra TV-framträdanden

De möjligheter vi får att medverka i debatter, utfrågningar och andra stora TV-framträdanden inför EU-valet ska användas till att profilera våra främsta kandidater till EU-parlamentet och till att generellt etablera partiet med sin partiledare som en aktör att räkna med på den politiska arenan. Huvudregeln bör vara att de debatter/utfrågningar dit partierna eller deras ledande kandidater inbjuds ska tas från de första namnen på partiets lista, och de dit partiledarna inbjuds tas av partiledaren. Målet ska vara att partiet därefter är en så etablerad ”huvudutmanare” att vi även kommer att ges tid och plats i etermedia inför riksdagsvalet.

8. Personval

Piratpartiet gillar att väljaren har ett val mellan de olika kandidater partierna för fram, och ser därför positivt på att partiets kandidater driver personvalskampanjer. Partiet har dock inga möjligheter att finansiera personvalskampanjer för alla kandidater som eventuellt skulle vilja driva sådana. Samtidigt måste partiet i det allt mer personfixerade politiska landskapet kunna marknadsföra sina toppkandidater, trots att det innebär en orättvisa mot de kandidater som inte får sådant stöd. För att undvika att dessa orättvisor blir alltför stora ska följande regler gälla:

a) Material finansierat av partiet får lansera kandidater som Piratpartiets kandidat men inte uppmana till att kryssa kandidaten.

b) Kandidat som vill driva personkampanj uppmanas att självmant ansluta sig till en policy för finansieringen av denna, där kandidaten vid donationer över 50 000 ska vara transparent med varifrån donationen kommit.

9. Samordning och valsedelsdistribution

Under valrörelsen är det viktigt att en fungerande samordning finns mellan partiets olika delar.

Samordning med representationen i EU-parlamentet
För att skapa en smidig samordning med representationen i EU-parlamentet kring planering, kampanjande, materialproduktion hålls regelbundna avstämnings- och planeringsmöten mellan ledning och representationen med mellan 2 och 4 veckors intervall.

Samordning ledning – talespersoner
PL, vice PL och talespersoner samordnar sin verksamhet genom en kanal i sociala media och regelbundna avstämningsmöten.

Samordning ledning – lokala föreningar
I ledningen finns en speciell post som ansvarar för relationerna med de lokala föreningarna. Ledningen samråder med berörda lokala föreningar kring större events som har både rikspolitisk och lokal betydelse.

Placering av debattartiklar
Den samordning som redan sker mellan EU-representationen, ledningen och talespersoner vad gäller produktion och placering av debattartiklar fortsätter.

Samordning av valsedelsdistribution
Det IT-baserade systemet för att samordna valsedelsdistribution ska vidareutvecklas och förfinas. Målet är att det ska vara på plats och fungera så snart som möjligt efter att Valmyndigheten släpper de data som systemet baseras på. Systemet ska byggas upp med regionala samordningskontor och lokala aktivister som rapporterar tillbaka till samordningskontoret.

10. Utvärdering

Utvärderingen av valrörelserna till EU- respektive riksdags/kommunvalen ska ske på flera nivåer. EU-valrörelsen ska utvärderas omgående efter valet, den nationella valrörelsen efter valen.

 • De lokala föreningarna ska uppmuntras att utvärdera sitt eget arbete mot sina konkreta planer.
 • Ledningen ska göra en utvärdering av det konkreta operativa genomförandet av valrörelsen mot de konkreta planer som gjorts upp.
 • Styrelsen ska göra en utvärdering av de grundläggande strategiska besluten kring valrörelsen, och av styrelsens arbete.
 • En av styrelsen och ledningen oberoende utvärderingsgrupp, utsedd i god tid före valen, ska göra en utvärdering och göra en utvärdering från ett helikopterperspektiv med hjälp både av de utvärderingar som gjorts av styrelse, ledning och lokala föreningar, och med hjälp av t ex enketer till medlemmar/valarbetare, intervjuer, analyser av mediagenomslag och twitterflöden. Denna grupp ska lämna en utvärdering av EU-valet senast en månad efter valet, och en utvärdering av hela valåret senast i december 2014.

Resultatet av dessa utvärderingar ska dokumenteras och sparas på ett samlat ställe så de finns lätt åtkomliga inför nästa val.

Kommentarer

Inga kommentarer.

Lämna kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>